FAS
[django-fdn-eligibility.git] / .gitignore
1 *.pyc
2 *.pyo
3 *.swp
4 django_fdn_eligibility.egg-info/